Allmänna villkor – Preglife Connect

Ver. 2020:01

 Tack för att du använder dig av Preglife Connect och tar dig tid att läsa igenom dessa villkor!

Bej Technologies AB (nedan benämnd ”Bej” eller ”oss”) tillhandahåller appen Preglife Connect (”Tjänsten”) för föräldrar som vill hitta likasinnade föräldrar i sitt område och som är i liknande stadier av sitt föräldraskap.

Dessa användarvillkor ingås mellan Bej och dig som gratis Medlem (nedan benämnd ”du” eller ”din”). Innan du skapar ett konto och använder Tjänsten måste du acceptera dessa villkor i sin helhet. Vi ber dig därför läsa igenom dem noggrant och inte använda Tjänsten om du inte godkänner samtliga villkor.

Observera att Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan, exempelvis för att spegla förändringar i lagstiftning eller på grund av nya funktioner eller förändringar i affärspraxis. Den senaste versionen av detta avtal är den som gäller och du finner den i Appen under Inställningar och även på getbej.com. Om vi inkluderar väsentliga förändringar som påverkar dina rättigheter eller skyldigheter, kommer vi att meddela dig i förväg om ändringarna på rimliga sätt (exempelvis via en pop-up i Appen eller  via den e-post du registrerat hos oss). Om du fortsätter att använda tjänsten efter att ändringarna har trätt i kraft, godkänner du det reviderade avtalet.

1. DEFINITIONER
De ord eller begrepp som används i dessa användarvillkor och som börjar med stor bokstav ska ha följande innebörd:

Användare: avser Medlem eller Premiumanvändare.

Användarvillkor: detta avtal.

App(en): appen Preglife Connect, för vilka dessa Användarvillkor gäller.

Konto: det personliga gränssnitt dit du kan logga in och fylla i din Profil samt genom inställningar styra hur du använder Tjänsten och hur du matchas mot andra Användare.

Medlem: en Användare som utan kostnad använder Tjänsten efter registrering och godkännande av dessa Användarvillkor.

Profil: Det utrymme i Tjänsten där du som Användare kan beskriva dig själv och som kan ses av andra Användare.

Tjänster: avser alla tjänster, oavsett om de är betalda eller kostnadsfria, som är tillgängliga för Medlemmar eller Premiumanvändare.

(vår) Webbsida: https://getbej.com

2. BEHÖRIGHET OCH TILLGÅNG

2.1 Behörighet

För att använda Tjänsten måste du:

● vara minst 18 år gammal

● ha rättslig kapacitet att ingå avtal (alltså inte stå under förmyndarskap)

● på förhand ha läst igenom och godkänt dessa villkor samt vår Integritetspolicy

(följa vår uppförandekod (se 4.2)

● Godkänna och dela din platsinformation på mobilen

● fylla i de obligatoriska fälten i samband med registrering och

● ha all utrustning som krävs för att installera och använda Appen

Du får inte skapa mer än ett konto att använda samtidigt, men det går bra att skapa ett nytt konto om du raderat ett tidigare.

2.2  Ditt konto och inloggning

Du behöver ett personligt konto och inlogg för att använda Appen. Detta går att skapa på tre olika sätt:

2.2. Facebook-inloggning

Om du väljer att skapa konto och logga in med hjälp av Facebook tillåter du oss att komma åt och använda vissa Facebook-kontouppgifter, inklusive, men inte begränsat till, din offentliga Facebook-profil. För mer information om de uppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dem, se vår Integritetspolicy.

2.2.2 Apple-inloggning

Om du väljer att skapa konto och logga in med hjälp av ditt Apple-konto kommer du framöver kunna logga in med dessa uppgifter. För mer information om de uppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dem, se vår Integritetspolicy.

2.2.3 E-post-inloggning

När du skapar ett konto med din e-post så använder vi denna för att identifiera och verifiera dig, tillsammans med en engångskod som skickas till din mobil. För mer information om de uppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dem, se vår Integritetspolicy.

2.3 Profil

När du loggat in ombeds du lämna vissa personliga uppgifter för att skapa din profil. De uppgifter du ombeds lämna är antingen frivilliga att lämna eller nödvändiga, beroende på vad vi anser nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten respektive frivilligt men med ökad chans till en bra match mellan dig och en annan förälder. Uppgifterna i din Profil används för att matcha dig med andra Användare och du kan när som helst justera de uppgifter du lämnat under ”Inställningar/se min profil” i Appen. För att ändra i sökfiltret trycker man på filter-knappen på första skärmen.

2.4 Obehörig tillgång

Bej är inte skyldig – och har inte de tekniska medel som krävs för – att kontrollera identiteten för individer som registrerar sig för Tjänsten.

Oavsett inloggningssätt är du ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och ansvarig för alla aktiviteter som sker under inloggning med dessa uppgifter. Om du tror att någon har fått tillgång till ditt konto, kontakta oss omedelbart (info@getbej.com).

2.5 Adblockers och program som påverkar Appen

Bej kan inte garantera att Användaren kommer att kunna använda Tjänsterna om denne använder ett verktyg för att ta bort popupfönster eller likvärdigt; i så fall måste denna funktion inaktiveras innan du kan använda Tjänsterna.

2.6 Underhåll

Användning av Tjänsten kan förhindras tillfälligt på grund av underhåll, uppdateringar eller tekniska förbättringar eller för uppdatering av innehåll och/eller hur de presenteras. Om så är möjligt kommer vi att informera våra Användare innan några underhållsarbeten eller uppdateringar som kan påverka Tjänsten görs.

3. FUNKTIONER

3.1 Grundläggande och kostnadsfria funktioner

Det kostar inget att registrera sig för Tjänsten och använda de grundläggande funktioner som ingår, men kostnader för dataanvändning kan tillkomma från din internetleverantör.

3.1.1 Genom registrering för Tjänsterna får Användare tillgång till följande funktioner:

● Skapa en Profil som är synlig för andra Användare i Appen, i enlighet med de åtkomstbegränsningar som Användaren själv väljer;

● Söka efter kompatibla Profiler baserade på plats, kön, samt barn(en)s ålder;

● Visa andra Medlemmars eller Prenumeranters Profiler, i enlighet med de begränsningar som väljs av dessa Användare;

● Kontakta – och svara på meddelanden från – andra Användare;

● Forum, med möjlighet att skriva inlägg, ställa frågor eller svara andra medlemmar.

4. ANSVAR och RÄTTIGHETER

4.1 Information som du lämnar till oss och som delas genom tjänsten

Den information som du lämnar ska vara korrekt och sanningsenlig. Följderna som utlämnande av sådan information kan ha för ditt eller andra Användares liv är uteslutande ditt ansvar.

Användaren lämnar ut och delar data, text, innehåll och bilder som berör denne och dess barn via Tjänsten på sitt eget initiativ. Bej kommer att bearbeta Medlemmens och Prenumerantens personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn. Bej kan inte hållas ansvarig för eventuella överträdelser av bildrättigheter och andra immateriella rättigheter, ära, rykte eller sekretess gällande Användaren eller dennes barns privatliv som kan uppstå på grund av spridning av information i den utsträckning detta har beskrivits i dessa Användarvillkor och i vår Integritetspolicy.

4.2 Uppförandekod och godkännande av granskningsfunktioner

“Bej tolerar inte någon typ av rasism, sexism eller trakasserier. Alla människors lika värde är en självklarhet. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

Inlägg på forumet för rent kommersiella ändamål är inte tillåtet, utom där det uttryckligen framgår.

Kvaliteten på de tjänster som förväntas av både Bej och dess Användare innebär att vissa etiska uppförandekoder, när det gäller Medlemmarnas och Premiumanvändarnas beteende, följs genom att respektera tredjepartsrättigheter samt gällande lagar och förordningar. För att uppfylla dessa krav på individuellt ansvar och etik låter Bej alla Användare rapportera allt innehåll (fotografier, text), beteenden eller kommentarer från en annan Användare som verkar vara i strid mot gällande lagar och förordningar eller dessa Användarvillkor, gällande Tjänstens syfte, tredjepartsrättigheter eller allmän moral.

Därför ska Medlemmar och Prenumeranter godkänna och acceptera att uppgifter de tillhandahåller, likväl som deras beteende eller kommentarer som görs genom Tjänsten kan rapporteras av andra Användare och kan bli föremål för moderering och/eller kontroll av Bej mot bakgrund av objektiva kriterier. Om den här rapporten eller kontrollen avslöjar att en Medlem eller en Premiumanvändare har brutit mot rådande lagar och förordningar eller har brutit mot sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor och uppförandekod kan Bej utesluta denna Användare genom att ta bort hans eller hennes Konto i enlighet med punkt 5.3, nedan. Beroende på beteende eller kommentarer som Medlemmarna eller Premiumanvändare gör kan modereringsteamet besluta att blockera alla nya registreringar av den berörda personen.

4.3 Rättigheter du ger Bej

Bej kan komma åt, lagra och avslöja information ur ditt konto och delat innehåll om det krävs enligt lag eller i god tro att sådan åtkomst, lagring eller avslöjande uppfyller ett legitimt intresse, inklusive att: (a) följa den rättsliga processen; (b) verkställa avtalet; (c) svara på påståenden om att något innehåll kränker tredje parts rättigheter; (d) svara på dina önskemål om kundservice; eller (e) skydda företagets eller någon annan persons rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

All programvara som vi tillhandahåller dig kan automatiskt ladda ner och installera uppgraderingar, uppdateringar eller andra nya funktioner. Du kan i många fall justera dessa automatiska nedladdningar genom enhetens inställningar.

5. AVSLUTANDE och ÄNDRING AV TJÄNSTEN

5.1 Radering

Du kan avsluta ditt konto när som helst, oavsett anledning, genom att följa anvisningarna i “Inställningar” i Tjänsten. När du säger upp och raderar ditt konto försvinner även alla inlägg och kommentarer du gjort i Appens forum.

När ditt konto har avslutats upphör dessa Användarvillkor att gälla, med undantag för följande bestämmelser som fortfarande kommer att gälla för dig och Bej: punkt 4 i sin helhet, punkt 5.2 och 5.4, samt punkt 6 till 9.

5.2 Ändringar och uppdateringar

Bej kan uppdatera och ändra innehåll och egenskaper för Tjänsten när som helst för att förbättra dess kvalitet. Medlemmen kommer att informeras om större uppdateringar eller ändringar i Appen eller via e-post.

5.3 Vår uppsägning av ditt konto eller radering av visst innehåll

Bej kan säga upp ditt konto när som helst utan föregående meddelande om vi anser att du har brutit mot detta avtal.

Du förstår och samtycker även till att vi kan övervaka eller granska allt innehåll som du publicerar som en del av vår tjänst. Vi kan radera allt innehåll, helt eller delvis, som enligt vår mening bryter mot detta avtal, gällande lag, vår uppförandekod (se 4.2), eller kan skada tjänstens rykte. 

Vi vill hålla forumet i Appen öppet att utvecklas utefter våra Användares behov och inte begränsa användningen för mycket. Samtidigt är vi mycket måna om att skapa en trygg och stöttande atmosfär. Därför kommer vi inte tolerera någon form av personangrepp eller andra självklara brott mot vår uppförandekod (4.2). Detta betyder att vi kan komma att radera inlägg som går emot syftet och de bestämmelser vi satt kring forumet – och i allvarliga fall stänga ner ditt konto.

6. TREDJE PART och MARKNADSFÖRING INOM APPEN

6.1 Annonser och länkar

Då vi tillåter dig att använda Tjänsten, samtycker du till att vi, våra dotterbolag och våra tredjepartspartners, placerar reklam i Appen.

Tjänsten kan innehålla annonser och kampanjer som erbjuds av tredje part och länkar till andra webbplatser eller resurser. Bej ansvarar inte för tillgängligheten (eller bristen på tillgänglighet) av sådana externa webbplatser eller resurser.

Vi påminner om att besök och användning av tredjepartswebbplatser styrs av deras användarvillkor och att sådana besök och användning görs helt på Användarens egna ansvar. Bej kan inte hållas ansvariga för sådana tredje parts villkor eller handlingar.

Alla problem relaterade till en länk eller annons ska rapporteras till oss med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 9 av dessa Användarvillkor.

6.2 Feedback och förslag

Genom att skicka förslag eller feedback till Bej angående vår tjänst, godkänner du att Bej får använda och dela sådan feedback oavsett syfte och utan att kompensera dig.

7. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter tillhörande Användare behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

8. TILLÄMPLIG LAG och TVIST

Dessa Användarvillkor skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Om du är bosatt i ett annat land än Sverige kan det finns obligatoriska konsumentskyddslagar som ger dig ytterligare rättigheter utöver dem som anges i Användarvillkoren och i den svenska konsumentlagstiftningen och i dessa fall har sådana tvingande bestämmelser företräde.

Om det inte går att nå en lösning utanför domstol angående en tvist relaterad till dessa Användarvillkor ska frågan istället tas upp i allmän domstol i Sverige, såvida inte Användaren är bosatt i ett annat land än Sverige och utländska obligatoriska konsumentskyddslagar tillhandahåller ett obligatoriskt forum för konsumenttvister.

Vidare kan Användaren också lämna in ett klagomål till Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Den Europeiska kommissionen kommer att vidarebefordra Medlemmens klagomål till behöriga nationella ombudsmän.

9. OM OSS

Appen och tillhörande tjänster tillhandahålls av Bej Technologies AB, getbej.com, med organisationsnummer 559242-5663 med adress Scheelevägen 15, c/o VentureLab, 223 70 Lund, Sverige.

Kontakt: info@getbej.com

10. VERSIONSHANTERING AV ALLMÄNNA VILLKOR

Ver. 2020:01 – tillämplig från 16 juli 2020

Ver 2020:02 – tillämplig från 22 oktober 2020: Mindre ändringar, främst för att förtydliga att den nya forumfunktionen lyder under liknande bestämmelser, se 3.1.1, 4.2, 5.1, och 5.3.